Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล


ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

โทร.

E-mail 


ว่าง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร.

E-mail 

ภาระงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

  1. งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  2. งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
  3. งาน สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ

กลุ่มงานบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

  1. งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
  2. งานส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

  1. งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
  2. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา

   1. งานขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

   2. งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา


กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

   1. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

   2. งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

   3. งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ

   4. งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล

   5. งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้


ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา และข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล


สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร 055-429276


การให้บริการ

          ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา และข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา


ผู้ให้บริการ

          บุคลากร ศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล


ผู้รับบริการ

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป


ขั้นตอนการรับบริการ

  1. ผู้รับบริการติดต่อรับบริการได้ตามช่องทางต่างๆ เช่น มารับบริการด้วยตนเองที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ , จดหมาย/ไปรษณีย์ ,โทรศัพท์ 055-429276, เว็ปไซต์ www.utd.mog.go.th , Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  2. ผู้ให้บริการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา และข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแก่ผู้รับบริการตามช่องทางที่ได้ติดต่อรับบริการคู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล