Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

โทร.  

E-mail :  

นายวินัย  เกตุมณี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร.  08 0198 9294

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวปัทมา  มูลแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร.  08 7194 1978

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นกลุ่มตามกรอบโครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560) ดังนี้

  1. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
  2. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์
  5. สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
  6.  ส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย