Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน

นางสุนันทินี  อ่อนแพง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทร 083-483-4237
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางอนุสรณ์ สุกสง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร 089-641-1298

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(1) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน

(2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาเอกชน

(3) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ขยาย ย้าย โอน ยุบ รวม เลิก เพิกถอน ควบคุม เปลี่ยนแปลงกิจการของสถานศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) กำกับ ติดตาม และดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียน ประกอบด้วย หลักสูตร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน การครอบครองที่ดิน และสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน

(5) ประสาน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเงินกองทุนสงเคราะห์ และสวัสดิการของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

(6) ประสาน ส่งเสริม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดและบริหารจัดการโดยใช้ระบบดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ

(7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) ในระดับจังหวัดที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ปส.กช. โรงเรียนเอกชนในระบบ และ ปส.กช. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามที่สำนักงาน๕ระกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย

(8) ส่งเสริม สนันสนุนกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 


การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกําหนดขนาดที่ดิน
    ที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555
  2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําตราสารจัดตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
  3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดจํานวน และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ