Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางประกาย  ศรีคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 09 3224 5941

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางกัญญา  อุตมะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 โทร. 06 1959 6423

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางศิริญญาพร  จิ๋วภู่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

โทร. 06 3982 9296

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวปริยากร  บุญเสือ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร. 09 3242 2249

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวสันต์ กันนุลา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. 08 4545 2356

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวกฤติมา  สุปน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร. 09 8293 2826

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวไพริน  เภารอด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. 08 3205 4648

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พ.อ.อ.ณัฐชนนท์  เฟื่องมณี

นิติกรปฏิบัติการ

โทร. 08 4366 6885

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวธัญกร  หอมเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร. 08 7674 5873

E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวดารารัตน์ เขียวเกิด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร. 08 0514 4239

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานบุคคล รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ของ อกศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
 2. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลัง  ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 3. เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 4. เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 5. เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น
 6. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
 7. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ  การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 8. ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 9. จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 10. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 11. จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 12. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล เสนอ อกศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
 13. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
 14. ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
 15.  ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 16. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน