Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวณัฐติกา  ก้องวรกัญญ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทร 087-847-9304

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาระงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

(1) จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
(2) จัดทำและทบทวนกฎบัตรตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(4) การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ส่วนราชการ สถานศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
(5) วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
(6) ดำเนินการประเมินตนเองตามรูปแบบกรมบัญชีกลาง
(7) สนับสนุนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเชิงบูรณาการของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(8) ปฏิบัติงานธุรการและงานสนับสนุนอื่นๆในหน่วยตรวจสอบภายใน
(9) การพัฒนาตนเองและสั่งสมประสบการณ์