Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen
ประกาศการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 คน (ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน, ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ, ผู้แทนภาคประชาชน ด้านละ 1 คน) เพื่อแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 28 เมษายน 2567 โดยรับการเสนอชื่อ และรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 – 29 มีนาคม 2567 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์