Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2567


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (25 ข้อ) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

📂 O1 โครงสร้าง

📂 O2 ข้อมูลผู้บริหาร

📂 O3 อำนาจหน้าที่

📂 O4 ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

📂 O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

📂 O6 Q&A


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

📂 O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

📂 O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

📂 O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

📂 O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

📂 O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

📂 O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

📂 O13 E–Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

📂 O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

📂 O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

📂 O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

📂 O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

📂 O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

📂 O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

📂 O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

📂 O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

📂 O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

📂 O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

📂 O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

📂 O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

📂 O26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

📂 O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

📂 O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

📂 O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

📂 O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

📂 O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

📂 O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

📂 O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

📂 O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

📂 O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน