Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ผ่านสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

KAI 7789 1 

สำเนาของ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ผ่านสื่อสร้าง สรรค์เพื่อการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี ดร.สมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครู และนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 220 คน เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์และปัญหาการค้ามนุษย์ มีทักษะการป้องกันตนเองจากปัญหาการค้ามนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ และนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดในรูปแบบสื่อผ่านช่องทาง social media แก่บุคคลอื่นได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายเป้าหมายจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่จะเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมพระยาพิชัย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รูปภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1NfPQSgpMwFf0lBeuWjZarLIhVF7BU-oB?usp=sharing