Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

head images about

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อปฏิบัติตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทและทุกสังกัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีข้าราชการที่ได้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ มาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป