Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

นายสมหวัง  พ่วงบางโพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ประธานกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์  พรหนองแสน

ศึกษาธิการภาค 17

รองประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

กรรมการ

นายปรีชา  ภู่สมบัติขจร

ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรรมการ

นายมงคล  รุณธาตุ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการ

นายชำเรือง  เรืองขำ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

กรรมการ

นางบุญยืน  เจริญลาภ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ

นายพิษณุ  ลาภชัยเจริญกิจ

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

นายจักรพันธ์  ไชยโสภา

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

นายมงคล  ล้อสินคำ

ผู้แทนภาคประชาชน

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

พันเอก เทพฤทธิ์  เรือนคำ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณี  ชูเอียด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หยกแก้ว  กมลวรเดช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายพรชัย  จันทะคุณ

ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

กรรมการและเลขานุการ

ดร. สมเดียว  เกตุอินทร์

รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางพิไลวัลย์  กลอนแห้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางศิริญญาพร  จิ๋วภู่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยเรียกว่า กศจ.

  1. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  2. กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
  3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
  4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  5. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  6. กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  7. วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
  8. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  9. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยนำองค์ประกอบ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย