Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนู  ขวัญเดช

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวรัท  พฤกษาทวีกุล

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายปรีดี ภูสีน้ำ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนากร ดอนเหนือ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธฤติ ประสานสอน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระ แข็งกสิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสมใจ วิเศษทักษิณ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ