Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวิศรุต ปู่เพ็ง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายนพ ชีวานันท์

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพิษณุ พลธี

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ