Uttaradit Provincial Education Office 2023

thzh-CNen

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน

(Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้


1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของบุคลากรข้าราชการภาครัฐและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “*.utdpeo.go.th” ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์


2. การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่ และเวลา เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จะนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป โดยการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้


3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จะมิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น


5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource) ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการ


6.การใช้คุกกี้ (Cookies)

    คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้


7. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับศธ.

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ศธ. ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
หมู่ 2 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000