Uttaradit Provincial Education Office 2023

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ศธจ.อุตรดิตถ์

+-+-+-+
  1. ประกาศ หนังสือแจ้งราชการ

  1. ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

  1. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  2. รายงานการประชุมกศจ.
  3. รายงานการประชุมอ.กศจ.


ผู้บริหาร

ดร.สัจจา  ฝ่ายคำตา

ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

โทร 088 548 3566
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.สมเดียว  เกตุอินทร์

รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

โทร 086-182-6856
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวเดือนมกราคม

จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์

จดหมายข่าวเดือนมีนาคม

จดหมายข่าวเดือนเมษายน

จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม

จดหมายข่าวเดือนกันยายน

จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน

จดหมายข่าวเดือนตุลาคม

จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม

จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน

จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม

จดหมายข่าวเดือนธันวาคม

||    ABOUT SERVICE   ||

เป้าหมายในงานบริการประชาชน

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริหารงานราชการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ของรัฐให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารราชการจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมในทางปฏิบัติที่ จำเป็นต้องอาศัยรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจ ดังนั้น เราจะเห็นว่าการบริหารราชการจึงมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก

เป้าหมาย

เป้าหมาย ศธจ.อุตรดิตถ์

          1. การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล สู่เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

          2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคมีค่านิยมที่ถูกต้องและดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง

          4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบริการภาครัฐประสบความสำเร็จ คือ การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตสำนึกในการบริการและปรารถนาที่จะปรับปรุงการบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนที่มาใช้บริการมากที่สุด

ลิงค์หน่วยงานราชการ

ลิงค์หน่วยงานราชการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์


||   แผนที่สำนักงาน   ||

premium bootstrap themes

||   ให้เราช่วยคุณไหม   ||

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

แจ้งให้เราทราบ